Lekeplassen

Direkte til:   huskestativer       fallunderlag

Lekeplasser, private og offentlig tilgjenglige:
Når det gjelder lekeplasser og lekeplassutstyr er det viktig å skille mellom den private lekeplassen og den offentlige lekeplassen. Grunnen til at det er så viktig å skille de to, er ulike  bestemmelser  når det gjelder  lover og regler for lekeutstyr og for drift og vedlikehold av lekeplassen.

Eier:  Eier av tomten som lekeplassen er plassert på er ansvarlig for drift og vedlikehold, hvis ikke annet er avtalt.

Privat ”lekeplass”: er en ”lekeplass/ lekeutstyr” som er opparbeidet på privat grunn og som IKKE er til allmenn benyttelse. Lekeutstyr omfattes  av forskrift om sikkerhet ved leketøy.
Når det ikke stilles like strenge krav til en privat lekeplass som til en offentlig tilgjengelig lekeplass så står man friere i valg av utstyr. Selvbygging er her meget aktuelt og ofte vanlig.
Det finnes også mye å få kjøpt ferdig, kvalitet står ofte i forhold til pris. Så å velge utstyr fra en profesjonell produsent/leverandør kan ofte bli kostbart. Man trenger som regel ikke den kvalitet på utstyret som man er avhengig i de offentlige tilgjengelige lekeplassene.
Ser man bort fra de "profesjonelle" produsenter/leverandører  er det fortsatt mye man kan få kjøpt ferdig, fra f. eks  byggevarekjeder og lignende.
Ikke kjøp lekeutstyr ukritisk, husk at det bør være sikkert og trygt  for brukerne samt at det skal kreve et minimum av vedlikehold og ha lengst mulig levetid.

Offentlig lekeplass: er en lekeplass/lekeutstyr som er til allmenn benyttelse,  men kan være eiet av private så vel som det offentlige. Eks.  på steder man kan finne offentlige lekeplasser er borettslag, boligsameie, velforeninger, offentlige parker, løkker, skoler, barnehager, barneparker (skoler, barnehager/parker er åpen for allmenn bruk kun etter stenge tid!!)
Det er eier av tomten som er ansvarlig for drift og vedlikehold av lekeplassen.

Lover og regler som gjelder for lekeplasser/lekeutstyr:

  • Foreskrift om sikkerhet ved lekeplass utstyr.

  • Norsk Standard   1176 1-7 for  Lekeplassutstyr.

  • Norsk Standard  1177   for Fallunderlag.

  • Foreskrift om intern-kontroll.

  • Foreskrift om miljø rettet helsevern i barnehager og skoler.

  • Plan og bygningslov                   

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr: som trådde i kraft den 19.07. 1996 for nytt utstyr og med en 3 års overgangsperiode for eksisterende utstyr. Forskriften viser til anerkjente normer eller standarder. I utgangspunktet vil utstyr som er produsert i henhold til NS EN (Norsk Standard Europa Norm )1176 være i tråd med foreskriftens krav. I noen tilfeller kan forskriften stille strengere krav enn standarden. Dette gjelder særlig kravet til åpninger og mellomrom i lekeutstyret. Dette medfører at faste dimensjonerte åpninger mellom 9-23 cm ikke skal forekomme. Forskriften gjelder altså foran standarden og anerkjente normer og er å regne som en lov.  Forskriften omfatter både nytt og utstyr som eksisterer ved fastsetting av forskriften.
Forskriften omfatter også  merking, produktinformasjon og vedlikehold av lekeplassutstyr. Forskriften gjelder både ferdig montert lekeplassutstyr og for utstyr som leveres i deler og byggesett. Foreskriften gjelder gjennom lekeplassutstyrets forventede levetid. Forskriften omfatter lekeplassutstyr til kollektiv bruk, uavhengig av hvor det er plassert. Forskriften gjelder så langt sikkerheten ved utstyret ikke er strengere regulert i annen forskrift.
Forskriften kan bestilles fra Produkt og Elektrisitetstilsynet, Pb 8116 Dep. 0032 Oslo eller telefon 22991100, telefaks 22991101. (Forskriften er gratis)

Norsk Standard Europa Norm 1176 del 1-7 og 1177

NS EN   1176-1 for  Lekeplassutstyr; Denne standarden angir generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for lekeplassutstyr. Omhandler bl.a. krav til materialer, konstruksjon og utforming, sikkerhetssoner/fallsoner, festemidler, bevegelige deler, tau/kjetting, fundamenter, prøvingsmetoder og rapporter, generell produkt informasjon, monteringsanvisning, informasjon om ettersyn og vedlikehold.
NS EN 1176-2 
spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker.
NS EN 1176-3 
spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for rutsjebaner.
NS EN 1176-4 
spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner.
NS EN 1176-5 
spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller.
NS EN 1176-6 
spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr.
NS EN 1176-7 
veiledning om montering, ettersyn, vedlikehold og drift.
NS EN 1177     
Støtabsorberende lekeplassunderlag. Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder.

Krav til fallunderlag, typer og lag tykkelser av de forskjellige underlagstypene. Merk spesielt punkt 4.1.3 som sier følgende; Hvis det brukes løst partikkelmateriale, skal det ha en tykkelse på 200mm større enn tykkelsen som man på grunnlag av laboratorieprøving anser som nødvendig for å bestå den påkrevde prøving for kritiske fall. (På denne måten tas det hensyn til forskyving ved bruk). 200mm kommer med andre ord i tillegg til lag tykkelsen som blir oppgitt  i tabellen i NS EN 1177.

Standardene kan bestilles fra Norges Standardiseringsforbund Pb. 353 Skøyen, 
0213 Oslo
Telefon:  22 04 92 00   Telefaks: 22 04 92 11 (Standardene er ikke gratis)

Opparbeidelse av ny eller eksisterende lekeplass
Når man skal oppruste en eksisterende eller anlegge en ny lekeplass bør man gå grundig til verks. Det er mye og mange å ta hensyn til. Her har vi tatt med noen av punktene som er viktig å ha med.
Plan og byggingslov; avstand til naboer, størrelse på konstruksjoner, gjerder, støyskjermer o.l.
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr; sier noe om hvilke krav som stilles til lekeutstyret og til fallunderlaget.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler; regler for  å sikre barna et godt miljø inne og ute.
Forskrift for intern-kontroll; regler for drift, ettersyn og vedlikeholds rutiner.

Plassering av lekeplass, valg av areal.
Når man anlegger en ny lekeplass og skal bestemme plasseringen, ta hensyn til naboer. Det er svært få som er positive til å få en lekeplass for nærme inn på seg, husk at det kan være sjenerende støy fra en lekeplass.
Kan tomten disponeres slik den er, eller må man forme terrenget maskinelt?
Er tomten  flat er det  skråning  eller  fjell?
Er det nødvendig med forming av terrenget, skal det tilføres masser eller fjernes?
Hvor mye masse skal inn/ut?
Kan utsjaktede masser fra sandbasseng brukes til terreng forming, f. eks  jordvoller til terrengrutsjebane tildekking av fjell, skrenter  og lignende?
Hvordan er det med avrenning av overflate vann, er det mye vann i grunnen?
Er det nødvendig med drenering av hele lekeplassen eller holder det med de utsjaktede sandbassengene?
Hvordan er sol/skygge forholdene på tomten?  Det er ikke bra med direkte sol hele dagen, men det er heller ikke bra med for mye skygge.
Beplanting er av stor betydning på og ved en lekeplass,  både  miljømessig og det faktum at beplantingen kan brukes som et alternativ til lekeapparatene. Man kan leke gjemsel i busker og kratt, klatre i trærne og lignende. 
Vær forskiktig med eksisterende busker og trær slik at de ikke blir skadet under anleggperioden, husk at et tre vokser langsomt.
Ved ny planting tenk på forhold som sol/skygge, vind/le. I tillegg kan busker og trær skape ”rom” som kan benyttes til lek, oppholdsplasser og lignende.
Ikke benytt planter som er giftige og allergi fremkallende, se giftinformasjonen.

Valg og plassering  av lekeutstyr.
En annen ting som er avgjørende for at lekeplassen skal bli vellykket er plassering og valg  av ”riktig type lekeutstyr”.
Med ”riktig type lekeutstyr” menes at lekeutstyret som blir anskaffet bør treffe brukergruppen. Her er det viktig å skille på de ulike alderstrinnene og ferdighetsnivå.
Lekeutstyret må være tilpasset brukerens alder og ferdigheter, et klatre apparat som er ment brukt i en  barnehage vil ikke bli særlig populært i en skolegård. Og plasserer man et klatre apparat som er ment benyttet på en skole,  i en barnehage så vil det ikke være mange  barn som mestrer et slikt apparat.
En annen ting som også er avgjørende er at lekeapparatene er tilstrekkelig utfordrende for brukerne samtidig som sikkerheten og de motoriske og pedagogiske sidene er ivaretatt.

Lekeutstyr:
Det finnes mange produsenter/leverandører av lekeutstyr til varierende pris og kvalitet. (Pris står som regel i forhold til kvalitet, men dette er ingen regel).
Husk at utstyrs produsentene/leverandørene lever av og selge sine produkter og de derfor alltid har ”verdens beste produkter og tilbud” nettopp til deg.
Nedenfor finner dere noen punkter som er viktige når man vurderer å gå til innkjøp at nytt lekeutstyr.
Be om følgende fra lekeutstyrs leverandørene:

Brosjyrer med prisliste,  spør om hvilke rabattordninger som gjelder. Spør samtidig om det er mulig å få tilleggtjenester som planlegging, gjennomgang av lekeplassen og lignende og om dette er med i prisen. Her vil det nok være avgjørende hvor mye som skal kjøpes inn.

Referanser på tidligere leveranser/lekeplasser, sjekk opp referansene selv. Spør om de er fornøyd med produktet, leverandør, pris, om  de monterte utstyret selv eller om det var inkludert i prisen, var i så fall montering enkel,  om det er mye vedlikehold, får man tak i eventuelle reservedeler og lignende. Spør også om hvor mye lekeapparatene blir brukt av barna. Hva som er populært og hva som ikke er det. (Hvis dere er en barnehage som ber om referanser vil det være lurt og spørre andre barnehager og ikke nødvendigvis skoler og lignende).

Vedlikehold,  hvor ofte trenger lekeapparatene vedlikehold og hvilket vedlikehold dreier det seg om, er det maling og etterstramming av skruer eller er det mer avanserte operasjoner slik at  det må leies inn fagfolk.
Unødvendige vedlikeholdskostnader på grunn av dårlig/feil material valg og konstruksjonsløsninger burde være unødvendig. Det er mye å spare på lekeutstyr som har god kvalitet og derfor lave vedlikeholds utgifter.

Reservedeler, hvor lang tid kan produsent/leverandør garantere at de kan levere reservedeler.

Garanti, hvilke garantier gjelder og hvor lenge gjelder de. Hva er det som ikke omfatter garanti ordningen. (Kjøpsloven gjelder også her).

Montering, er prisene på lekeutstyret inklusive montering, hvis ikke  blir lekeutstyret levert med forstålige tegninger som beskriver monteringer del for del. Er det muligheter for leie av ”dugnadshjelp” for å komme letter i gang med monteringen og kanskje ha noen som kan veilede dugnadsgjengen.

Frakt, er frakt og avlessing inkludert i prisen, hvis ikke bør det avtales fast beløp på forhånd.
Vær obs. på ansvarsforhold når varene er levert på plassen, særlig hvis monterings arbeidet ikke starter umiddelbart.
Se også på de forskjellige løsningene produsentene har på lekeutstyret, som prefabrikkerte fundament løsninger, innfesting av ben/fundament til stolper, er trestolpene i mark kontakt eller er det overgang til f. eks. galvanisert stål som tåler mark kontakt over lang tid, ulike konstruksjons detaljer som låsing/stabilisering av de forskjellige konstruksjonene.
Tenk også på muligheter for senere kunne bygge på/utvide eksisterende lekekonstruksjoner.
Dette er kvaliteter som vil ha mye å si både for å lette montering, minske fremtidig vedlikehold og spare penger ved fremtidige utvidelser.

Trekonstruksjoner på lekeplasser:
I de flest lekeplasser enten de er private eller offentlige blir det benyttet plass bygde trekonstruksjoner, som sandkasse kant (sarg), amfier, tregulv, le vegger, benker og lignende.
Noen av grunnene til at vi velger tre som byggemateriale er fordi det er, rimelig byggemetode, enkel og rimelig bearbeiding (egeninnsats), isolerende og behagelig å sitte på, tre materialer er mykt slik at  man hindrer tannskader o.l., fornybar ressurs.
Som regel er det  impregnerte materialer i ulike dimensjoner  som blir valgt. Det finnes ulike typer impregnerings klasser, kreosot, cca impregnering, royal impregnering og DK impregnering, ved alle disse impregneringstypene er det benyttet såkalt trykkimpregnering. Det vil si at impregneringsvæsken blir tilført trematerialene ved hjelp av trykk, dette blir gjort for at impregneringsvæsken skal trenge lengst mulig inn i treverket.
Det er gjort undersøkelser om mulige heleskader ved bruk av cca impregnerte materialer. Det som kom frem av undersøkelsen var at trematerialene avgir stoffer fra trykkimpregnerings væsken til omliggende areal, sand i sandkasse og jord.  I tillegg til at det er krystallisering på overflaten ved f. eks. regnvær og lignende.  Det er krom og spesielt arsen som er de uønskede stoffene, det blir også avgitt kobber,  men det er foreløpig ikke påvist helseskadelige virkninger av betydning. På grunnlag av disse undersøkelsene vil Statens Forurensings tilsyn mest sannsynelig komme med en forskrift i løpet av året, som vil forby eller sette begrensinger i bruk av cca impregnerte materialer. Siden cca impregnerte materialer er det vi vanligvis forbinder med ”trykkimpregnerte ” materialer (materialene har en grønn farge),  og er det impregnerte materialet som det selges mest av må vi se oss om etter andre alternativer.
Hvis/når det kommer et eventuelt forbud og helst før det må vi finne andre materialtyper eller impregneringsvæsker som ikke har heleskadelig effekt,  eller er forurensende for miljøet. Dette finnes allerede og  er faktisk å få kjøpt de fleste steder.

Vi skal nå ta for oss de forskjellige impregnerings typene:

Kreosot, er forbudt til bruk i lekeutstyr og i trekonstruksjoner på lekeplasser. Der det allerede er konstruksjoner av kreosot impregnerte materialer skal disse fjernes og leveres som spesial avfall på søppelplass. Skal ikke brennes. Kreosot impregnerte materialer er lett å kjenne igjen, treverket får en brun/svart overflate og har en karakteristisk lukt. (Må ikke forveksles med royal eller DK impregnering som kan ha tilsvarende farge).
CCA impregnering, cca er en forkorting for kobber, krom og arsen. Disse stoffene blir tilført trematerialet. Er det vi vanligvis forbinder med ”trykkimpregnerte materialer”. Er lett å kjenne igjen med en grønn farge på trematerialene. Er ikke tillatt brukt i lekeutstyr, men foreløpig kan det benyttes i trekonstruksjoner. Ved fjerning av cca impregnerte materialer skal de leveres som spesial avfall på søppelplass. Skal ikke brennes. Det vil mest sannsynelig  komme et forbud eller restriksjoner på bruk av CCA impregnering i løpet av året. SFT har sendt et forslag ut på høring. (se SFT egen nettside, sft.no)
Royal impregnering,
her blir det tilført en impregneringsvæske som kun inneholder kobber. Impregneringsmiddelet er tilsatt farge og man kan velge mellom 4 farge alternativer, brun, oker, rød og nøytral. Det er foreløpig ikke påvis helsefare av noe betydning ved bruk av kobber i impregnerte materialer.

DK impregnering, er et miljøvennlig alternativ uten krom, arsen og kobber. Er  det eneste alternativet som leveres uten bl. a.  kobber som tilsettings stoff. For mer informasjon kontakt CH Prosjekt AS (tlf. 23396695)
Alternativer uten impregnering er malmfuru, lerk og edeltre sorter, men i forhold til impregnert trevirke  vil disse ha kortere levetid og høyere vedlikeholdskostnader.

Impregnerings klasser:
Impregnert trevirke er også delt inn i ulike klasser alt etter hvor trevirke er tenkt brukt.
Det er forskjell på levetiden til trevirke som står i jord eller lignende og trevirke som ikke er i bakkekontakt.
Det er ikke alle impregneringstyper som er godkjent for alle formål. Forhør dere hos trelast leverandøren som dere har valgt å bruke, slik at dere får trevirke som er beregnet på deres bruk.

Trykkimpregnert:  Farlig eller ufarlig?

Er trykkimpregnert farlig ?
Trykkimpregnert som metode er ikke farlig, derimot kan impregneringsveskens innhold og mengde utgjøre en helse risiko.

Hva er det som gjør vesken farlig ?
Trykkimpregnering med væsker som inneholder krom og arsen kan gi helseskadelig effekt.

Er kontakt med CCA- impregnerte trematerialer farlig ?
Ja, dersom det er hundkontakt (hånd-munn). Trematerialer som inneholder krom og arsen kan være en miljøbelastning under tilvirkning og som avfall. I daglig bruk som lekeutstyr, sandkassekant og tregulv vil tungmetallene krom og arsen være tilgjenglige i materialets overflate og omkringliggende jordsmonn. Målinger som er gjort i Bergen og Trondheim viser at grensene for mulig helseskadelig effekt klart overstiger de anbefalte verdier.

Hvilken helseskader kan krom og arsen gi?
Krom og arsen i små mengder over lang tid kan gi endringer i hus og i enkelte tilfeller føre til  hud kreft.

Hva inneholder trykkimpregnerte trematerialer?
Trykkimpregnert fure har vanligvis en svak blågrønn eller grønn farge. Hvilke stoffer impregneringen innholder og o hvilke mengder er det vanskelig å fastslå. Materialets form, tidspunkt for levering og opprinnelsessted kan gi en pekepinn. Er du i tvil ta kontakt med leverandør for bistand.

Hva bør vi gjøre med materialer som inneholder krom og arsen?
Første steg er å kartlegge hvilke impregnerte materialer vi har, hva de inneholder og vurdere dette sammen med aktuell bruk. De mest utsatte stedene bør byttes omgående, på mindre utsatte steder kan situasjonen avhjelpes med påføring av treolje. Dette vil avgrense avsalting på treflater som barna berører. Utlekking til grunnen vil allikevel være et problem som vi først blir kvitt når materialet er byttet ut.

Kan materialer som inneholder krom og arsen brennes?
Materialene må ikke brennes! Avgasser og konsentrasjon av tungmetaller i asken kan være en betydelig helserisiko. Saging, pussing og høvling av krom og arsen holdige trematerialer vil også bidra til økt forurensing og skal ikke utføres i barnas uterom.

Hvor skal krom og arsenholdige materialer deponeres?
Alle materialer som fjernes skal leveres til godkjent deponi. Kommunens miljøavdeling vil kunne svare på dette. Gjenbruk til private foremål frarådes.

Hvordan kan vi vite om det er lekket ut tungmetaller i jord og sand?
Mengden av helseskadelige tungmetaller i grunnen beregnes ved hjelp av en jordprøve. Valg av prøvested, mengde i prøven og rutiner for prøvetaking bør utføres av personell med nødvendig kunnskap. (For prøvetaking kontakt CH Prosjekt A/S telefon 23 39 66 95).

Finnes det alternativer til trykkimpregnert virke med krom og arsen?
Ja det gjør det. Her er det flere alternativer. Hvilken som bør velges avhenger av krav til styrke, bruksområde og forventet slitasje. (Royal, DK impregnering og trevirke uten impregnering).

<<tilbake til TEMA                   <<tilbake til LEKEPLASSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

huske

Huskestativ

Når man skal gå til anskaffelse av huskestativ er det flere faktorer som vil påvirke valget.
Er det til en privat hage, lekeplass i nærmiljøet, skole, barnehage etc.

Offentlig tilgjenglige lekeplasser: (skoler, barnehager, barneparker, lekeplasser m.m)
Når man velger huskestativ til offentlig tilgjenglige lekeplasser må man påse at man velger ut utstyr som tilfredstiller kravene i foreskriften for sikkerhet på lekeplass utstyr. Kjøper man fra seriøse leverandører så skal man kunne stille krav til ”godkjent lekeutstyr”.
Men om lekeutstyret er ”godkjent” så behøver det nødvendigvis ikke være bra, med tanke på kvalitet, vedlikehold etc. Har tatt med noen av de kvalitetene som et nytt huskestativ bør ha.
Unngå huskestativ av rundstokk type, det er tungvint montering, blir ofte skeivt, krever forholdsvis mye vedlikehold.
Huskeseter, enten av dekktype eller plast/gummi belagt ”planke” type. Monterings høyde for dekksete er 40cm fra bakkenivå til underkant sete og 35 cm for planke type. Det er viktig  og oppfylle disse karvene,  grunnen er faren for kollisjon med huskesetene hvis man f. eks. faller av.  Fordi det er ulik tyngde og treff flate på huskesetene har de ulik monterings høyde.
Huskeseter, kjetting skal være plastbelagt. (Plast belagt kjetting fåes kjøp ferdig, HAGS tlf. 23396682)
Bom (tverrstokk som huskesetene henger i) bør være av stål, galvanisert og lakket. Disse krever minimalt med vedlikehold, innfesting for huskeoppheng er ferdig montert på bommen.
Stolper kan godt være av tre, eller annet materiale. Hvis de er av tre, bør de være overflatebehandlet (olje, beis). Grunnen til at tre blir valgt som materiale til stolper er at det er ”mykt” med tanke på kollisjonsfare, lett og behandle, lett og vedlikeholde (olje, beis).
Fundament,  i overgangen mellom luft og jord bør det ikke benyttes treverk, det finnes flere forskjellige patenter på denne løsningen. Den vanligste er galvanisert stål som festes i stolpen og går ned i bakken. Den mest vanlige metoden for fundamentering er å bruke betong, dette kan være både tungvint og tidkrevende. Det finnes også ferdige betong fundamenter som man skrur fast i stål beinet (HAGS). Dette er en smart løsning, bl. a fordi huskestativet kan brukes med en gang og det er lett å flytte huskestativet senere, uten å skade det.

Privat hage:
Her vil man stå helt fritt i valg av huskestativ, enten man kjøper fra ”proff” leverandør eller man handler hos byggvare leverandører, eller at man bygger et selv.
Det er ikke vanskelig å bygge et huskestativ, det man trenger av bolter, huskeoppheng o.l får man kjøpt hos de fleste byggvare leverandører.
Materialvalg; man kan bruke rundstokk, 98 x 98mm, eller annen tilgjengelig material.
Den enkleste måten å bygge huskestativ på er å lage to sett med bein,  med en bom på toppen. (Vanlig rundstokk huskestativ). Beina skal danne et kryss i toppen slik at bommen ligger stødig.

Husk fundamentering slik at huskestativet ikke velter
Fallunderlag:
Et huskestativ vil trenge fallunderlag enten det står i en privat hage eller i en offentlig lekeplass. For å kunne opparbeide fallunderlag er vi avhengig av å vite fallhøyden.
Hvordan finne fallhøyden; Hvis man tar huskesetet 60 grader ut fra utgangsposisjonen og måler høyden fra setet til underlaget vil man få en omtrentlig fallhøyde.
Huskestativer som er produsert ihht. gjeldende forskrift og NS EN 1176-2, har en som regel en fallhøyde som er mellom 1,3-1,5m(produsenten kan/skal oppgi fallhøyde).
I en privat hage vil gress holde lenge som fallunderlag, men i en offentlig tilgjengelig lekeplass vil slitasjen som regel være for stor.
I en offentlig tilgjengelig lekeplass vil produkter som bark, sand, grus og lignende være det riktige valget.

Se mer om fallunderlag i eget avsnitt Fallunderlag/støtdempende materiale.

<<tilbake til TEMA                   <<tilbake til LEKEPLASSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fall

Fallunderlag/støtdempende materialer.

Dette er mest aktuelt for offentlig tilgjenglige lekeplasser, da forskriften ikke omhandler private lekeplasser.
Valg av støtdempende materialer vil være avhengig av flere faktorer som, bruks frekvens på lekeplassen, plassering, adkomst og hvilket lekeutstyr som det skal opparbeides fallunderlag for.

Fordeler og ulemper

 Gress/jordlag: Gress/jord er billig og som regel på plassen fra før.
Slipper utskifting/påfylling. Krever mye vedlikehold, ikke egnet hvis
lekeplassen blir mye brukt.
Har forholdsvis lav maks. fallhøyde.
Bark: Bruk furubark denne inneholder mye mindre mikro organismer enn
granbark (blir ”renere”). Ligger stabilt også i skrånende terreng. Hvis
man ikke kommer til med maskinelt utstyr for utlegging er bark lett og
trille i f. eks. trillebår. Katter er som regel ikke like glad i bark som i sand.
Det er ikke alle plasser det passer med bark, her kommer plasseringen av lekeplassen inn. Ikke alltid like lett å få tak i furu bark.
Sand/grus: Sand/grus er det støtdempende materiale som det blir brukt mest av.
Lett å få tak i. Fåes i forskjellige kvaliteter og kornstørrelser. Alle seriøse leverandører bør ha Veritas testet sand/grus, der sand/grusen er testet
etter NS EN 1177 (HIC-test). Hensikten med denne testen er å finne ut
om sand/grusen egner som støtsand. (Visse minimums krav til kornstørrelse med mer.)
Støver, blir dradd utover og inn i bygninger. Ofte problemer med katter og lignende. Forholdsvis kostbar, stadig etterfylling.
Gummi heller: Gummi heller blir mer og mer brukt. Ren overflate, lett å holde ren. Støver ikke. Ingen etterarbeid/etterfylling. Handikap vennlig, lett å gå og trille på.
Ikke noe problemer med katter, sprøyte spisser, knust glass og lignende.
Forholdsvis høy engangskostnad (spares inn på sikt). Egner seg ikke under
alle lekeapparater (fordeler/ulemper må vurderes i hvert enkelt tilfelle). Alle gummi heller skal være testet etter NS EN 1177 med tanke på gummi
tykkelse i forhold til fallhøyde.

Eksempler på materialer som brukes som fallunderlag (støtdempende materialer).

Materiale Beskrivelse i millimeter Minste dybde i millimeter Største fallhøyde i millimeter
Gress/jordlag     1000
Bark Kornstørrelse 20-80 300 3000
Trespon/flis Kornstørrelse 5-30 300 3000
Sand Kornstørrelse 0,2-2 300 3000
Grus(ingen silt/leirpartikler)   300 3000
Andre materialer, f.eks. gummimatter. Etter HIC-prøving Kritisk fallhøyde ved prøving.

Hvis det brukes løst partikkel materiale, skal det ha 200 millimeter tykkere lag enn beskrevet i tabellen. På denne måten taes det hensyn til forskyving ved bruk.

Dette er en grov vurdering av de forskjellige materialene, spør derfor leverandøren av fallunderlag/støtdempende materiale om produktene  som de leverer er testet (HIC-test) av Veritas. Hvis de ikke  kan levere slik dokumentasjon, velg en annen leverandør

 til Utemiljø.info>>