Aktuelle satser      a jour per 01.01.2005

1G = ?

Med revisorforeningen som kilde har Utemiljø.info laget et oppsett på de mest aktuelle tall for 2005.
Du finner satsene for arbeidsgiveravgift, km. godtgjørelse, bilbeskatning, avskrivning, morarenter etc.

 

 Arbeidsgiveravgift Avskrivninger Betalingsterminer
Bilgodtgjørelse/beskatning Feriepenger Grunnbeløp i folketrygden
Gaver i ansettelsesforhold Kostgodtgjørelse Rentefordel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avgiftssatser Arbeidsgiveravgift

Arbeidstakere inntil 62 år

Arbeidstakere fylt 62 år

Ordinært Ordinært
Sone 1 14,1% 10,1%
Sone 2 14,1% 10,1%
Sone 3 10,2% 6,2%
Sone 4 9,5% 5,5%
Sone 5 0,0 0,0%

 

 

Betalingsterminer - Viktige datoer
S/A= Skattetrekk/ Arbeidsgiveravgift
M= Merverdiavgift
FK= Forskuddsskatt selvstendig næringsdrivende
FE= Forhåndsskatt / Etterskuddsskatt for etterskuddspliktige
S/A M FK FE
1. termin 15.03 10.04 15.03 15.02
2. termin 15.05 10.06 15.05 15.04
3. termin 15.07 10.08 15.09
4. termin 15.09 10.10 15.11
5. termin 15.11 10.12
6. termin 15.01 10.02
Rentesatser  
Forsinkelsesrente (morarente) 8,75 % p.a.
Ved forsinket betaling av skatt og avgift:  
Forskuddsskatt, restskatt, resterende skatt og utlignet skatt 8,75 %
Arbeidsgiveravgift 8,75 %
Skattetrekk (arbeidsgiver) 11,75 %
Merverdiavgift 11,75 %

 

 

Kostgodtgjørelse
Dagreise uten overnatting
Fra 5 til 9 timer: kr. 140,-
Fra 9 til 12 timer: kr. 200,-
Over 12 timer: kr. 320,-
Dagreise med overnatting
Fra 8 til 12 timer: kr. 250,-
Over 12 timer: kr. 460,-
For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt døgn.
Måltidstrekk i godtgjørelsen: Frokost kr. 75,-, lunsj kr. 175,-, middag kr. 210,-
Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse
For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten mulighet for å
koke mat:                                                                                                   kr. 251,-
For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er  mulighet for å koke
mat eller har overnattet privat:                                                                       kr. 166,-
Nattillegg
Ulegimert nattillegg ved overnatting:                                                                kr. 400,-
Ulegimert nattillegg ved overnatting på hotell eller tilsvarende:                              kr. 700,-

 

 

Feriepenger (opptjeningsår fra 1.1.-21.12.)
Etter ferieloven  
Personer under 60 år 10,2%
Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G 12,5%
For inntekt over 6 G 10,2%
Med 5 ukers ferie:  
Personer under 60 år 12,0%
Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G 14,3%
For inntekt over 6 G 12,0%

 

 

Grunnbeløp i folketrygden
1 G per 1.5.04= kr. 58 778 gj.snitt 2004  kr. 58 139
Gjennomsnittlig grunnbeløp for året har bl.a. betydning for:
Delingsmodellen  
16 G = kr.     930 200
75 G= kr.  4 360 400
134G= kr.  7 790 600
Medlemsavgift for folketrygden  

G12=

kr.     697 600
Grunnbeløpet justeres fra 1. mai hvert år.
Da fastsettes også gjennomsnittlig grunnbeløp.

 

 

Bilgodtgjørelse
  Generelt Tromsø
1-9000 km kr. 3,00 per km kr. 3,05 per km
9001 og mer kr. 2,40 per km kr. 2,45 per km
Tillegg for passasjer per km        kr. 0,50
Tillegg for tilhenger per km         kr. 0,50

Bilgodtgjørelse etter disse satser vil ikke gi skattepliktig overskudd.
Bilbeskatning 2005
Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlager for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30% av bilens listepris inntil 235 000 og 20% av overskytende listepris.
For:
* biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller 
*skattytere som godtgjør at yrkeskjøring overstiger 40.000 km i inntektsåret, 
*eller el-biler
beregnes fordelen av 75 % av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av to eller flere av punktene ovenfor, beregnes fordel av 56,25 % av bilens listepris som ny. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. Det fastsettes ikke skattepliktig fordeler for bruk av firmabilen mellom hjem og arbeidssted.

 

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver
Rentefordelen settes til differansen mellom morarentesats og den faktisk betalte rente. Normrentesatsen følger den alminnelige renteutviklingen og kan endres av Finansdepartementet inntil seks ganger i året. Normrentesatsen offentliggjøres av Skattedirektoratets hjemmeside, www.skatteetaten.no 

 

 

 

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold
Skattefrihet for mottaker Verdi Fradrag for giver
Ansetteistid 25, 40, 50, 60 år
Gullklokke m/innskrip.
kr. 8 000
kr. 12 000
Ja
Ja
Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 kr. 3 000 Ja
Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 kr. 4 500 Ja
Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år, eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år kr. 3 000 Ja
Premie for forbedringsforslag kr. 2 500 Ja
Andre gaver i arbeidsforhold kr. 600 Nei
Erkjentlighetsgaver utenfor arbeidsforhold kr. 500 Ja
Ovennevnte gjelder kun for gaver i for av naturalia

 

 

Avskrivninger - Driftsmidler
Grp. Gjenstand Sats
a. Kontormaskiner 30%
b: Ervervet forretningsverdi 20%
c: Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede 20%
d: Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. 20%
e: Skip, fartøy, rigger mv. 14%
f: Fly og helikopter 12%
g: Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektronisk utrustning i kraftforetak 5%
h: Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. 4%
i: Forretningsbygg 2%

til Utemiljø.info>>