April 2005

Fjernundervisning Idrettsanleggsfag.

KAG.as tilbyr fjernundervisning i teoridelen til fagbrev i idrettsanleggsfaget i samarbeid med NA-Opplæring. 
Idrettsanleggsfaget er nært beslektet med deler av anleggsgartnerfaget, og vi ser det som en fordel for kompetansesenteret å tilby dette.
I Norge er det mange arbeidstakere innenfor dette faget, men som ikke har fagbrev. Med stor realkompetanse, det vil si lang praksis i faget, kan veien mot fagbrev gjennom praksiskandidatordningen være forholdsvis kort.

Historie
Gjennom alle år, fra de første idrettsleker i Hellas i gammel tid, har menneskene tilrettelagt for idrettsaktiviteter. I Norge ble disse arbeidsoppgavene ivaretatt av parkarbeidere, gartnere og tilfeldig arbeidshjelp helt fram til begynnelsen på 1960-tallet. Anlegg knyttet til svømming og bad har alltid hatt sin egen betjening.
Utviklingen i vårt land på 50-og


Colorline stadion, Ålesund

60- tallet førte til at en rekke idretter "trakk i hus" og det ble bygget svømmehaller og idrettshaller. På 70- tallet skjedde det en rivende utvikling både på utendørs- og innendørssektoren. Anleggene ble langt mer spesialiserte og kostnadene ved bygging og drift økte sterkt.
I de større kommunene ble det ansatt egne personer for å ivareta anleggene, uten at dette ble fulgt opp med planmessig opplæring. Utviklingen innen teknologi, konstruksjoner, kompleksitet og materialvalg, stiller store krav til personalet som skal ivareta anleggene.
Alle våre idrettsanlegg og friområder er bygd og anlagt for å imøtekomme menneskets behov for aktivitet, atspredelse, rekreasjon og sosialt fellesskap.
Det er derfor naturlig at det stilles store krav til faglige kvalifikasjoner med det mangfold av arbeidsoppgaver som de ansatte skal skjøtte. Det er kommunene som bygger og driver de fleste store idrettsanlegg, og opplæringen er tilpasset dette. I tillegg skal også opplæringen imøtekomme behov hos andre anleggseiere.

Eget fag.
Idrettsanleggsfaget er et nytt fag i praksiskandidatordningen og som skolefag
en del i utdanningsløpet for anleggsgartnerfaget.
Opplæringen tar sikte på å utvikle kunnskaper, praktiske ferdigheter i og holdninger knyttet til drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Det stilles store krav til kunnskaper om natur, miljø, vegetasjon, bygg og anlegg som fagarbeideren skal skjøtte, også i relasjon til lover og bestemmelser. Idrettsanleggsfaget er et allsidig fag som er nært knyttet til anleggsgartnerfaget og til bygge- og anleggsfaget.

L.C. Andersen
KAG AS

til Utemiljø.info>>