Statuttene som legges til grunn for utnevnelsen av Årets Grønne Park:

a.

At parken har høy estetisk og brukermessig kvalitet, også sett i forhold til anleggets omgivelser.

b.

At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt.


Norske anleggsgartnere - NAML - har utnevnt

GAMLEHAUGEN I BERGEN
til
"ÅRETS GRØNNE PARK 2005"

Gamlehaugen ligger på en høyde over Nordåsvannet på Fjøsanger syd for Bergen by.
Eiendommen ble kjøpt av reder Christian Michelsen, senere statsminister, rundt århundreskiftet. I forbindelse med oppføringen av nytt hus ble området rundt anlagt som en park i engelsk stil.
Etter Michelsens død i 1925 ble eiendommen gitt til staten. Allerede da var det ved en landsinnsamling etablert et driftsfond for å erverve og sikre eiendommen som nasjonaleiendom. Den særpregede monumentale bygningen brukes som kongebolig og museum, mens parkområdet i sin helhet er åpent for allmennheten. Eiendommen eies og driftes av Statsbygg Vest.

Rehabilitering av parken ble startet av Statsbygg Vest i 1999 og står nå ferdig ved 100 års markeringen for Norge som selvstendig nasjon i 2005. Parkområdet har beholdt sin opprinnelige utforming så langt som mulig i henhold til gamle planer og fremstår frodig og fargerik med over 11.000 stauder. Spesielt må nevnes de mange hundre - til dels eldgamle - rododendron av ulike slag.

Valg av Gamlehaugen som "Årets grønne park 2005" er gjort ut fra følgende begrunnelse

* parken har høy estetisk og brukermessig kvalitet
* det faglige nivået på skjøtsel og drift er meget høyt
* parken er åpen for alle og har stor rekreasjosmessig verdi sommer som vinter
* parken har stor historisk symbolverdi knyttet opp mot hundreårsmarkeringen 2005

Som det fremgår av begrunnelsen tar utnevnelsen av "Årets grønne park" i stor grad sikte på å fokusere på skjøtsel og drift. Parken Gamlehaugen fremstår i en forbilledlig stand - vedlikeholdet ligger på et meget høyt nivå. Derfor er utnevnelsen også ment som en honnør og en påskjønnelse til mannskapet som har det daglige ansvar for driften av parkområdet.       

 

 Oslo 16. august 2005

 

Norske Anleggsgartnere - NAML 

 


Link til Gamlehaugen her>>

   
                         

 

ÅRETS GRØNNE PARK 2004.


Norske anleggsgartnere - NAML - har utnevnt

VALHALLAPARKEN I NARVIK
til
"ÅRETS GRØNNE PARK 2004"

 

Valhallaparken ligger ved innkjøringen til Narvik fra sør. Den avgrenses av Sjøbakken (E6) i vest, Valhallabakken i nord og Administrasjonsveien i øst. Allerede i 1920-årene ble det startet planting av bartrær i skråningen opp mot Administrasjonsveien - et samarbeid mellom et nystartet Narvik Vel og Bondeungdomslaget. Hensikten var å gjøre byen vakrere.

Byplanen fra 1926 viste en ny trasé for Sjøbakken og dermed ble parkens grenser også fastlagt. I 1931 ble den nye Sjøbakken anlagt som nødsarbeid.  Hele parken ble anlagt i 1938- 39 etter planer utarbeidet av den da nytilsatte bygartner Trondsen. I 1953 ble det avduket en minnestøtte over de falne fra panserskipene Norge og Eidsvold som ble senket på Narvik havn 9. april 1940. Byens gamle posthus ble restaurert på 1990-tallet og plassert lengst nord i parken.

Valhallaparken  gir innfarten til Narvik fra sør en vakker og tiltalende ramme. Dagens park er i hovedtrekkene identisk med det opprinnelige anlegget. Ved videreføring av E6 inn fra Fagernestunnelen i 2003 har man valgt løsninger hvor det er lagt vekt på å skjerme parken og anlegge en høy kvalitetsmessig utførelse som gir parken en god utforming mot sør.

Vi refererer statuttene som legges til grunn ved utnevnelsen av "Årets grønne park" :

a)      At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser

b)      At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt

Som det fremgår av begrunnelsen tar utnevnelsen i stor grad sikte på å fokusere på skjøtsel og drift som ligger på et høyt nivå. Derfor er utnevnelsen også ment som en inspirasjon og heder av de som daglig har ansvar og arbeide med parken.

Valhallaparken fremstår som et velstelt og frodig ansikt utad for Narvik by og gir et godt og tiltalende førsteinntrykk for besøkende som kommer til malmbyen. Anlegget som i år er 65 år  har vært holdt godt i hevd og har tilpasset seg nye krav til vedlikehold og skjøtsel. Narvik kommunes parkforvaltning har vist holdning, vilje og evne til å ivareta og utvikle parken som er forbilledlig i tider hvor ressurstilgangen stadig blir knappere for kommunal grøntforvaltning.

 Oslo 28. september 2004

 

Norske Anleggsgartnere - NAML

 

ÅRETS GRØNNE PARK 2003.  

Norske Anleggsgartnere – NAML   har utnevnt

"BARONIET ROSENDAL"
til
"ÅRETS GRØNNE PARK 2003"

Parken har en vakker beliggenhet i landskapet og med sin historie i dag framstår den som det best bevarte renessanseanlegget i Norge. [fra 1666] I tillegg til det slottsnære renessanseanlegget finnes en landskapspark og en nyrestaurert urtehage [fra ca.1851]).

Parken er et meget godt besøkt anlegg og et levende dokument med gjennomført og kontinuerlig vedlikehold og utvikling gjennom generasjoner hvor det gjennomføres mange kulturarrangementer.

Parken er velutstyrt med mange fine detaljer samtidig som den gir et meget godt totalinntrykk.

Parken byr på mange opplevelser og overraskelser. Det nevnes i den forbindelse buksbomplantingen som opprinnelig var en del av renessanseanleggets hekkemotiver.

Plantingen som i dag har en fri form er den eldst kjente plantingen av buksbom i landet – antagelig etablert allerede på 1600-tallet.

Vi refererer statuttene som legges til grunn ved utnevnelsen av "Årets grønne Park":

a)      At parken har høy estetisk og bruksmessig kvalitet, også sett i forhold til anleggets omgivelser.

b)      At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt.

Som det fremgår av begrunnelsen tar utnevnelsen i stor grad sikte på å fokusere på skjøtsel og drift som ligger på et høyt nivå. Derfor er utnevnelsen også ment som en inspirasjon og heder av de som daglig har ansvar og arbeide med parken.

Parken er et mangfoldig, frodig og komplett anlegg med;

-         Alléer, store treplantinger anordnet i grupper eller som solitær.

-         Rosehagen ved slottet

-         Dammer, grusganger og bekker

-         Og ikke minst den rekonstruerte kjøkken- og urtehage som føyer seg fint inn i en harmonisk og helhetlig ramme og som viktig del av landskapsparken. Kjøkkenhagen er enda ikke ferdig rekonstruert. Åpningen er muligens 2004!

-         Landskapet rundt er en del av parken! Hattebergfossen, Malmangernuten, Melderskin, Laurdalstind, Folgefonna og Hardangerfjorden.

Også i internasjonal målestokk er anlegget et av de få som har funnet sin plass i slike kontrastrike omgivelser.

Baronet Rosendal utviser vilje og evne til å holde høy standard på en park som er av stor betydning. Skjøtsel og drift av anlegget blir ivaretatt av dyktige utøvere. Derfor er parken utnevnt til "Årets Grønne Park 2003".  


Norske anleggsgartnere –NAML

Link til web side her>>

 

 

ÅRETS GRØNNE PARK 2002.

Norske Anleggsgartnere - NAML v/ park og anleggskomiteen kan herved meddel at året utnevnelse går til BREKKEPARKEN I SKIEN med følgende begrunnelse :
Brekkeparken er en frodig og innholdsrik park som innbyr til bruk og rekreasjon.
Det er høyt faglig nivå på skjøtsel og parken gir et frodig og velstelt helhetsinntrykk.
Telemark Museum utviser vilje og evne til å holde høy standard på en park som er av stor historisk betydning. Skjøtsel og drift av Brekkeparken blir ivaretatt av dyktige utøvere.
Derfor er parken utnevnt til ”ÅRETS GRØNNE PARK 2002”.

Det 40 mål store parkanlegget ble anlagt 
i 1810 -15 i engelsk stil.

Telemark Museum og Brekkeparken inngår i en forbilledlig symbiose med sin store samling av gamle bondestuer, løer, loft og bur fra hele Telemark. Her finner vi også restaurantområde med friluftsscene. Parken er innholdsrik med lysthus, paviljong, andedam, lekeplass m.m.

Brekkeparken har i alle år beholdt sin opprinnelige form og stil.
Om våren er den et praktfullt syn med flere tusen tulipaner, og det er store felter med stauder av mange ulike arter. Buskfelter består av gamle og nye arter.

Store deler av parken består av til dels gamle trær som krever oppmerksomhet, oppfølging og skjøtsel

Vi referer fra statuttene som legges til grunn for utnevnelsen av Årets Grønne park :
A)  At parken skal ha høy estetisk og bruksmessig kvalitet, også sett i forhold til anleggets omgivelser.
B)  At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt.

Som det fremgår av begrunnelsen tar utnevnelsen i stor grad sikte på  å fokusere på skjøtsel og drift som ligger på et høyt nivå. Derfor er utnevnelsen også ment som en inspirasjon og heder til de som daglig har ansvar og arbeider med parken
Norske anleggsgartnere –NAML

 Pressemelding/informasjon
"ÅRETS GRØNNE PARK 2001"


Norsk Anleggsgartnermesterlag v/Park- og Anleggskomitèn har utnevnt
Bragernesåsen, Drammen kommune til
"ÅRETS GRØNNE PARK 2001"

Begrunnelsen er følgende:
Bragernesåsen med sin sentrale beliggenhet i skråningen mellom Drammensmarka og byen er forankret gjennom byens historie fra 1400- tallet og fremover til i dag.

Parkskogen er et levende anlegg med et gjennomført og kontinuerlig vedlikehold gjennom generasjoner og bør være et eksempel til etterfølgelse ved gjennomføring blant annet av store og viktige parker i forbindelse med "Veipakke Drammen".

Vi refererer statuttene som legges til grunn ved utnevnelsen av "Årets grønne Park":
a) At parken har høy estetisk og brukermessig kvalitet, også sett i forhold til anleggets            omgivelser.
b) At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt.

Som det fremgår av begrunnelsen tar utnevnelsen i stor grad sikte på å fokusere på skjøtsel og drift som ligger på høyt nivå. Derfor er utnevnelsen også ment som en inspirasjon og heder av de som daglig har ansvar og arbeide med parken.

Opplysninger om Parkskogen:
Bygging av zik-zak-veier og andre spaserveier, planting av betydelig antall frukttrær, etablering av "komiteen til Bragernesaasens forskjønnelse" i 1880 er viktige hendelser for byen og parken.

Det handler også om den imponerende treplanting som ble gjennomført i perioden 1884 - 1917 som la grunnlager for å utvikle Bragernesåsen til en parkskog, slik vi nå opplever området. Det ble i gjennomsnitt plantet 2000 trær årlig av følgende treslag: furu, bøk, eik, lønn, gran, bjerk 
og lerk. Gamle fotografier dokumenterer den betydelige endring av Bragernesåsens karakter dette har ført til.

I nyere tid (fra 1945) har ansvaret for drift/vedlikehold/skjøtsel av Bragernesåsen vært tillagt parkforvaltningen i Drammen kommune. I denne sammenheng dreier det seg arealmessig om Bragernesåsen fra Frydenbergdammen, opp til Spiraltoppen og åsen bort til Hamborgstrømskogen. Oppgaven har hele tiden vært å skjøtte arealet som parkskog - skjøtsel av vegetasjonen slik at trær fremheves og fornyes, at underskogen ikke blir tett men at det i stedet dannes rom/lysninger mellom trærne og at vegetasjon i nødvendig grad fjernes for å opprettholde utsikt. Vedlikehold av spaserveiene som veikonstruksjoner må også utføres jevnlig, det dreier seg om grusing for å bevare veienes gode overhøyde og etterfylle etter regnskyll, samt å se til at grøfter og stikkrenner fungerer.

 

 

ÅRETS GRØNNE PARK 1989-2005

1989 HASLUM KIRKEGÅRD, BÆRUM
1990 STUDENTERLUNDEN, OSLO
1991 RAVNEDALEN, KRISTIANSAND
1992 VERITASPARKEN, BÆRUM
1993 JERNBANEPARKEN, HAMAR
1994 HYDROPARKEN, OSLO
1995 BOTANISK HAGE, OSLO
1996 SANDVEDPARKEN, SANDNES
1997 ILAPARKEN, TRONDHEIM
1998 HAFSLUNDPARKEN, SARPSBORG
1999 DAMSGÅRD HOVEDGÅRD, LAKSEVÅG
2000 LOHØGDA BORETTSLAG, OSLO
2001 BRAGERNESÅSEN, DRAMMEN
2002 BREKKEPARKEN, SKIEN
2003 BARONIET ROSENDAL
2004 VALHALLAPARKEN I NARVIK
2005 GAMLEHAUGEN, BERGEN

til Utemiljø.info>>