Mangel på lærlingplasser presser unge til å velge allmennfaglig påbyggingskurs.      (mai 2005)

Tekst: John K. Mjøen

For anleggsgartneryrket har det blitt 40 nye skoleplasser det siste året, fra 80 til 120 plasser. Dette har ifølge Nina Nilsen Åshaug (SOA) medført at det har blitt vanskeligere å skaffe elevene lærlingplass. Elevene får i mange tilfeller bare tilbud om lærlingplass i sommerhalvåret. Dette kan igjen medføre at det blir færre som søker seg til anleggsgartneryrket.
En annen årsak er at det også vært en høy økning av billig arbeidskraft fra de nye EU-landene, som har medført til at mange bedrifter innen bygg og anlegg har valgt og satse på denne arbeidskraften i de periodene som bransjen har mye å gjøre.

Samarbeidsrådet for fag- og yrkesutdanning er bekymret over mangelen på læreplasser for unge som ønsker fagutdanning innen for de forskjellige bransjene.
65 prosent av søkerne fikk tilbud om lærlingplass forrige år viser tall fra årsskifte. Selv om enkelte bransjeforeninger melder om tredobbelt byggeaktivitet i enkelte distrikter, har ikke dette slått ut i større etterspørsel etter lærlinger. SRY ønsker nå å undersøke årsaken til hvorfor
mange bedrifter unnlater å ta inn lærlinger. SRY har bedt om at det undersøkes hvilke konsekvenser økt arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene har hatt for inntaket av lærlinger.

Satsingen for at få flere yrkesfagelever gjennom videregående skole, virker ikke. Andelen elever som stryker eller faller etter i utdanningen, er høyere enn før.
Utdanningsmyndighetene har i de senere årene gjort flere forsøk på å redusere frafallet. Selv om det har vært stor satsing i alle fylker de siste årene har man ikke lyktes med å øke andelen av elever som kommer seg gjennom videregående.

Rapporten fra Liv Anne Støren og Håvard Helland viser at tilgangen på lærlingplasser er avgjørende for mange. Trangere jobbmarked og større elevkull har medført at bedriftene ikke er rustet til å ta imot alle som vil ut i lære. Dette medfører at elevene blir presset til å ta det allmennfaglig påbygningsåret som skal gjøre dem kvalifisert til å ta videre studier på universitet eller høyskoler. Dette vil igjen øke risikoen for frafall for de som ønsker å komme i lære. For de 30 prosentene som i tillegg stryker på allmennfaglig påbygning vil da komme i dobbel knipe. De vil stå uten godkjent yrkeskompetanse ettersom de har hoppet av yrkesfagutdanningen. Forklaringen på den høye den høye strykprosenten er likevel ikke mangelen på lærlingplasser alene. Mye tyder på at selve grunnlaget for å klare allmennfagene er for dårlig.

De nye læreplanene vil gjøre det enda vanskeligere ettersom kravene har blitt strengere, dette kan medføre at strykprosenten blir høyere.

til Utemiljø.info>>